VIRTUE הקרן

היקף הון : הקרן תירשם בגיוס הון מינימאלי של 50 מיליון ₪ ותיחתם בסכום של כ 100- מיליון ₪ בקירוב.

 ניהול הקרן: הקרן תנוהל על ידי רו”ח אבי הירש ואיש העסקים שלמה מרגלית, אשר יעמדו בראש חברת ניהול הקרן. עלות חברת ניהול הקרן תעמוד בשיעור של 2% מסכום הגיוס בתוספת בונוס באם התשואה השנתית עברה רף שסוכם עליו. 

ביקורת: הקרן תבוקר ע”י אחת מארבעת הפירמות הגדולות בארץ בראיית חשבון ותלווה משפטית על ידי משרד עו”ד משה שקל - פירמת עורכי הדין המובילה בישראל בהתמחות בנדל”ן ובמיסוי נדל”ן. עו”ד משה שקל ילווה באופן אישי את הקרן יחדיו עם עו”ד עופר אלבוים המתמחה בחשבונאות ועו”ד 
יניב הרשקוביץ.

הביטחון שלך: רישום הנכס בטאבו על שם הקרן מהווה את הבטוחה הטובה ביותר של המשקיע. כל משקיע הינו דה פקטו בעל מניות ישיר בקרן ההשקעות.

הזרמת הון לקרן: עם ההצטרפות לקרן יעביר המשקיע לחשבון נאמנות 15% מסכום השקעתו. יתרת סכום ההשקעה תגובה במכתב התחייבות להשקעה. בכל עת שיקרא המשקיע להעביר חלק מיתרת השקעתו - עליו לעשות זאת בתוך 10 ימים. ההצטרפות לקרן אינה מחייבת הבאת ערבות או בטחון לסכומי ההשקעה אותם מתעתד המשקיע להעביר לקרן.
מכירת חלקו של המשקיע בקרן: משקיע יוכל למכור את חלקו בקרן, בכל עת, אך לא לכל אחד.

הקרן רואה לעצמה מתוקף נאמנותה לחזון ההתנהלות שלה, לדאוג לשמירה על צביון משקיעים מכובד ואחראי, וזאת בכדי למנוע הצטרפות של משקיעים לא מכובדים לקרן. אי לכך מכירת חלקו של המשקיע למשקיע אחר, נדרשת את אישור הקרן. הקרן תוכל לסרב מכירת חלקו של משקיע לפלוני באם תמצא לנכון כי עברו או התנהלותו העסקית לא תואמים את ערכי הקרן.

חלוקת רווחים: אחת לשנה תחלק הקרן את רווחיה למשקיעים, בכפוף לצרכי הנזילות שלה, בתוך חודש מפרסום הדו”חות הכספיים.